O PROJEKTU

Ob staranju evropske delovne sile se je delež starejših zaposlenih (od 55-64 let) v zadnjem desetletju povečal za skoraj 10%. Število zaposlenih posameznikov, starejših od 65 let, se bo do leta 2020 po nekaterih napovedih povečal za dodatnih 20%. Izziv starajoče se delovne sile zbuja skrb v povezavi z manjkajočimi znanji in kompetencami na področju upravljanja s človeškimi viri, saj s starostjo povezane demografske spremembe pri delovni sili prinašajo spremenjene vloge na delovnem mestu, ki so v nasprotju s tradicionalnimi starostnimi normami.


Da bi naslovili ta izziv, se je v okviru projekta HR4AD vzpostavilo strateško partnerstvo, katerega cilj je razviti in posodobiti gradiva za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje. Slednja bodo namenjena za podporo evropskim strokovnjakom s področja RČV in ponudnikom programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri oblikovanju in izvajanju programov, ki naslavljajo sodobne izzive starajoče se delovne sile. Tako se bo povečeval dostop do visoko kakovostnega nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo inovativnih, odprto dostopnih učnih gradiv in na igri temelječe izvirne pedagogike. Nenazadnje se bo olajšalo enotno priznavanje razvitih učnih izidov, kurikuluma in on-line pedagoških pristopov na ravni EU.

REZULTATI IN AKTIVNOSTI PROJEKTA

Na dokazih temelječi učni izidi

Partnerstvo bo razvilo sodobne in izvirne učne izide, prilagojene sodobnim potrebam trga delovne sile, kar bo predstavljalo temelj za razvoj inovativnega programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja s področja upravljanja s starostno raznoliko delovno silo. Slednji program bo primeren za vključitev v obstoječe programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za strokovnjake s področja razvoja človeških virov. Definicija učnih izidov bo temeljila na metodologiji, okvirih in standardih Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) in Evropskega kreditnega sistema za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (ECVET) za opredelitev znanj, spretnosti in kompetenc.

 

Prenos Poročila o učnih rezultatih (v angleščini)

Učne teme, spletna gradiva, igra

Razvit bo program usposabljanja, temelječ na učnih izidih, ki bodo vodili k izdelavi izvirnih učnih tem, ki se bodo nanašale na krepitev spretnosti s področja upravljanja starostne raznolikosti na delovnem mestu in bodo spodbujale razvoj poslovnega okolja, starosti prijaznega v podjetju. Učne teme ne bodo vsebovale le spletnih gradiv za usposabljanje, ampak tudi razvito inovativno igro za usposabljanje, ki bo zagotavljala podporo strokovnjakom s področja razvoja človeških virov, da bodo znali upravljati s sodobnimi potrebami po usposabljanju v delovnem okolju.

 

Prenos gradiva

Igraj igro

Demonstracijske delavnice

V okviru partnerstva bo izvedenih 5 demonstracijskih delavnic, kjer bodo predstavljeni cilji, aktivnosti in rezultati projekta. Na delavnicah bodo prisotni udeleženci usposabljanj s področja upravljanja s človeškimi viri, ponudniki programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ponudniki študijskih programov za vodje, managerje in strokovne delavce na področju razvoja človeških virov, posamezni svetovalci in trenerji, kakor tudi združenja s področja upravljanja s človeškimi viri.

EU okvir za vrednotenje projekta HR4AD

Gradiva, ki bodo nastala v okviru projekta, bodo predstavljena in vrednotena s pomočjo oblikovane široke mreže na ravni EU, ki bo uporabila gradiva za usposabljanje iz projekta in pospešila priznavanje učnih izidov. V skladu s tem je cilj projekta skupna uporaba in priznavanja razvitih učnih izidov, kurikuluma in spletne pedagogike po vsej EU.

Prenos Kratka predstavitev projekta

Podpirajte project

 

PARTNERJI V PROJEKTU
EXELIA

EXELIA E.E.

EXELIA je grško zasebno podjetje, ki je specializirano za razvoj iger za izobraževanje in usposabljanje ter ponuja poklicno usposabljanje za družbene spretnosti skozi inovativne metodologije, ki temeljijo na učenju s pomočjo igrifikacije. Z uporabo IKT kot dejavnika spodbujanja inovacij v učenju, EXELIA razvija napredno izobraževalno programsko opremo in gradiva, kot na primer množične odprte spletne tečaje (MOOC), odprto dostopna gradiva za izobraževanje in na igri temelječo pedagogiko.

BAPM

BAPM

Bolgarsko združenje za upravljanje človeških virov je nevladna organizacija, ustanovljena z namenom razvoja najboljših praks na področju upravljanja in razvoja človeških virov ter spodbujanja potenciala in delovne uspešnosti ljudi. Združenje podpira razvoj strokovnjakov na področju upravljanja s človeškimi viri ter vzpostavitev visoke ravni poklicnih standardov.

GIP-FCIP

GIP-FCIP

GIP-FCIP je oddelek glavne pisarne za javno šolstvo v nekdanji Spodnji Normandiji. Javnim izobraževalnim ustanovam omogoča razvoj projektov, ki so financirani s strani EU v okviru programov INTERREG, ESS in Erasmus+. So strokovnjaki na področju družbene odgovornosti organizacij (enake možnosti, starostna raznolikost, enakost spolov, trajnostni razvoj) in se prilagajajo potrebam podjetij in organizacij na področju menedžmenta, človeških virov ter svetovanja podjetjem, ki se soočajo s spremembami.

KERIGMA

KERIGMA

Inštitut za inovacije in družbeni razvoj iz Barcelosa je neprofitna organizacija, ki promovira integriran razvoj ljudi, organizacij in skupnosti. Razvija in ponuja storitve, rešitve in produkte, ki spodbujajo aktivno državljanstvo, solidarnost in družbeno kohezijo. Na temelju vrednot, kot so enakost, družbena odgovornost in inovacije, razvija KERIGMA svoje aktivnosti na področju promocije vseživljenjskega učenja, priznavanja prejšnjega učenja, psihosocialne podpore in podpore zaposlovanju in podjetništvu.

PRIZMA

FUNDACIJA PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA je neprofitna organizacija, ki aktivno sodeluje v različnih programih evropskega sodelovanja, katerih osnovni cilj je zagotavljanje virov za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih ciljnih skupin. Aktivnosti Fundacije PRIZMA so usmerjene na področje aktivnega staranja in zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za starejše zaposlene, kakor tudi na izboljšanje upravljanja s starostno raznoliko delovno silo, promocijo razvoja kariere in krepitve kompetenc starejših na delovnem mestu.