ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Καθώς η ηλικία του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού αυξάνεται, την τελευταία δεκαετία τα ποσοστά απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) παρουσιάζουν άνοδο κατά σχεδόν 10%. Ο αριθμός των εργαζομένων ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί κατά ένα πρόσθετο 20% μέχρι το 2020. Η γήρανση του εργατικού δυναμικού είναι ένα θέμα που συνδέεται με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις σύγχρονες ανάγκες της, δεδομένου ότι σχετίζονται με τις δημογραφικές μεταβολές του εργατικού δυναμικού - σε ό,τι αφορά στην ηλικία - και φέρνουν ανατροπές στο χώρο εργασίας αλλάζοντας τα πρότυπα ηλικιακής διαχείρισης.


Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, το έργο HR4AD διαμόρφωσε μία στρατηγική εταιρική σχέση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Η υψηλής ποιότητας κατάρτιση, που θα επιτευχθεί μέσω Καινοτόμων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων και τη χρήση πρωτότυπης παιδαγωγικής μεθοδολογίας θα απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις της δημογραφικής ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού και θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση και αξιοποίηση των ανεπτυγμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, προγραμμάτων σπουδών και σε διαδικτυακών προγραμμάτων στην ΕΕ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει καινούργιες, σύγχρονες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του τομέα, μαθησιακές πηγές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το σχεδιασμό ενός καινοτόμου κύκλου μαθημάτων ΕΕΚ σχετικά με τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού ηλικίας διαφορετικών ηλικιών. Το νέο μαθησιακό υλικό θα έχει τη δυνατότητα προσαρμογής στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε για διαχειριστές τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, είτε για επαγγελματίες που διαχειρίζονται γενικότερα ανθρωπινους πόρους. Ο ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων & Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για τον προσδιορισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικευμένων ικανοτήτων.

 

Διαβάστε τη σχετική μελέτη εδώ (στα αγγλικά)

Ενότητες, Υλικό, Παιχνίδι

Θα αναπτυχθεί ένα μάθημα βασισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα, το οποίο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη πρωτότυπων μονάδων μάθησης που θα καλύπτουν δεξιότητες που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ηλικιακής ποικιλότητας στο χώρο εργασίας και θα καλλιεργούν ένα φιλικό προς τις διαφορετικές ηλικίες εταιρικό περιβάλλον. Οι διδακτικές ενότητες δεν θα περιλαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά, αλλά και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου παιχνιδιού κατάρτισης, το οποίο θα υποστηρίξει τους διαχειριστές Ανθρώπινου Δυναμικού να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης.

 

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό υλικό.

Παίξτε το παιχνίδι.

Διοργάνωση Εργαστηρίων

Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός μαθήματος, το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή πρωτότυπων μονάδων μάθησης που θα καλύπτουν δεξιότητες για την διαχείριση της ηλικιακής διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, το μάθημα καλλιεργεί ένα εταιρικό κλίμα φιλικό προς την ηλικιακή διαφορετικότητα. Οι μονάδες μάθησης δεν θα περιλαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά, αλλά και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου παιχνιδιού εκπαίδευσης, το οποίο θα υποστηρίξει τους διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών κατάρτισης.

Αναγνώριση Αποτελεσμάτων

Το εκπαιδευτικό υλικό του έργου θα είναι διαθέσιμο και αξιοποιήσιμο μέσω της ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο θα αξιοποιήσει τα εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος και θα προωθήσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο, τα τελικά αποτελέσματα του έργου στοχεύουν στη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των προγραμμάτων σπουδών και της ηλεκτρονικής παιδαγωγικής σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και της από κοινού εκμετάλλευσής τους.

Κατεβάστε τον Οδηγό Στρατηγικής Συνεργασίας

Υποστηρίξτε το έργο

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
EXELIA

EXELIA E.E.

Η EXELIA είναι μια Ελληνική νεοϊδρυθείσα εταιρεία, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών παιχνιδιών, προσφέροντας δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες, που βασίζονται στην εκμάθηση με τη χρήση παιγνίων. Με τη χρήση της Πληροφορικής ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης καινοτομίας στην εκπαίδευση, η EXELIA αναπτύσσει προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό, όπως αυτές των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs).

BAPM

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (BAPM)

Η Βουλγαρικός Σύνδεσμος για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε για να αναπτύξει τις βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανάπτυξης που συμβάλλει στον εμπλουτισμό του δυναμικού και την επαγγελματική απόδοση των ανθρώπων. Ο σύλλογος υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματιών και την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και εγκαθιδρύοντας υψηλά επαγγελματικά πρότυπα.

GIP-FCIP

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΕΝ (GIP-FCIP)

Το GIP-FCIP είναι τμήμα του δημόσιου εκπαιδευτικού τομέα στην Κάτω Νορμανδία. Παρέχει τη δυνατότητα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, στο πλαίσιο προγραμμάτων INTERREG, ΕΚΤ και Erasmus+. Το GIP-FCIP εξειδικεύεται στην κοινωνική ευθύνη των οργανισμών (ίσες ευκαιρίες, ηλικιακή διαφορετικότητα, ισότητα των φύλων, βιώσιμη ανάπτυξη), τη διαχείριση οργανισμών και ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη συμβουλευτική σε εταιρείες που υπόκεινται σε οργανωτικές αλλαγές.

KERIGMA

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΣΕΛΟΣ (KERIGMA)

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Μπαρσέλος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, των οργανώσεων και της κοινότητας, δημιουργώντας υπηρεσίες, λύσεις και προϊόντα που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Με γνώμονα τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής ευθύνης και την καινοτομία, η KERIGMA αναπτύσσει τη δράση της στον τομέα της Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης, της Αναγνώρισης Προηγούμενης Μάθησης, της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και της Υποστήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.

PRIZMA

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (PRIZMA)

Το Ίδρυμα PRIZMA για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης στη Σλοβενία συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο κύριος στόχος του οποίου είναι να παρέχει πηγές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων. Οι δραστηριότητες του ιδρύματος επικεντρώνονται στον τομέα της ενεργού γήρανσης και της παροχής κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης του ηλικιακά διαφοροποιημένου εργατικού δυναμικού, στην προώθηση της σταδιοδρομίας και στην οικοδόμηση ικανοτήτων των ηλικιωμένων στο χώρο εργασίας.