ЗА ПРОЕКТА

В следствие на застаряването на работната сила в Европа, заетостта сред по-възрастните служители (между 55 и 64 години) се е увеличила с 10% през последното десетилетие. Броят на работещите хора на възраст 65 и повече години се очаква да нарасне с още 20% до 2020 г. Застаряването на работната сила е проблем, който се свързва и с недостатъчно умения за управление на човешките ресурси, доколкото свързаните с възрастта демографски промени в работната сила водят след себе си преобръщания на ролите на работното място, които сериозно нарушават установените възрастови норми.


Опитвайки се да адресира този проблем, проектът HR4AD формира Стратегическо партньорство, което цели да разработи съвременни ресурси за продължаващо професионално образование и обучение. Те следва да подпомогнат HR мениджърите в Европа и доставчиците на професионално образование и обучение да създават и да провеждат курсове, които адресират актуалните предизвикателства на застаряващата работна сила; да разширят достъпа им до висококачествено продължаващо професионално образование и обучение чрез иновативни Отворени Образователни Ресурси и оригинална базирана на игра педагогика; да фасилитират съвместното използване на припознаване на разработените измерители, учебна програма и онлайн педагогика сред страните в Европейския съюз.

РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ

Базирани на доказателства измерители за знания, умения и компетенции

Консорциумът ще разработи съвременни и оригинални измерители за това, какво даден специалист трябва да знае, да може и да прави във връзка с управление на разнородна по възраст работна сила. Измерителите ще бъдат разработени така, че да отговарят на модерните изисквания на сектора и ще бъдат използвани като основа за създаването на иновативен курс за професионално обучение по темата управление на различна по възраст работна сила; те ще бъдат подходящи за интегриране в съществуващи вече програми за продължаващо професионално образование и обучение и корпоративни трейнинги за HR и други мениджъри. Разработването на измерителите ще се опира на рамките и стандартите за дефиниране на знания, умения и компетенции, зададени от методологията на EQF/ECVET.

 

Изтегли Доклад за показателите за резултатите от обучението (на английски език)

Учебни модули, онлайн материали, игра

На базата на измерителите ще бъде съставен цялостен курс, което ще доведе до разработването на оригинални учебни единици, адресиращи уменията, необходими за справяне с предизвикателствата на възрастовото разнообразие на работното място и за култивиране на корпоративна среда, благоприятна за служителите от различни възрасти. Учебните модули ще включват не само онлайн обучителни материали, но също и иновативна обучителна игра, която да помага на HR мениджърите да се справят с необходимостта от модерно обучение.

 

Изтегли материалите

Стартирай играта

Демонстрационни уъркшопове

Партньорите ще организират 5 демонстрационни уъркшопа, за да представят целите, активностите и резултатите от проекта. В тях участие ще вземат обучаеми от сферата на управлението на човешките ресурси, като доставчици на професионално образование и обучение, академични институции, предлагащи магистърски програми за HR мениджъри, обучители и консултанти, както и HR асоциации.

ЕС валоризационна рамка за HR4AD

Материалите по проекта ще бъдат промотирани и валоризирани чрез създаването на широка европейска мрежа, която ще ги използва, и ще подпомогне популяризиране и припознаването на измерителите. В тази връзка финалният етап от проекта цели да фасилитира използването и припознаването на измерителите, учебната програма и онлайн педагогиката сред страните от Европейския съюз.

Изтегли кратка презентация на проекта

Подкрепете проекта

ПАРТНЬОРИ
EXELIA

EXELIA E.E.

EXELIA е гръцка частна компания, специализирана в разработването на образователни и обучителни игри. Тя предлага също професионално обучение за изграждане на социални умения чрез прилагане на иновативни методологии, базирани на учене чрез игри. Като използва информационни и комуникационни технологии като двигател за иновации в образованието, EXELIA разработва модерни образователни материали и софтуер, като MOOCs, Open Educational Resources (OERs) и педагогика, базирана на игра.

BAPM

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ)

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал и чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

GIP-FCIP

GIP-FCIP

GIP-FCIP е департамент на централния офис на държавното образование в бившия административен регион Lower Normandy на Франция. Организацията помага на държавни образователни институции да разработват проекти с европейско финансиране по програмите INTERREG, ESF и Erasmus+. Експертизата на GIP-FCIP е в сферата на социална отговорност на организациите (равни възможности, възрастово разнообразие, равенство на половете, устойчиво развитие), която екипът адаптира към нуждите на компаниите и организациите по отношение на мениджмънт, човешки ресурси, консултиране на компании в период на промяна.

KERIGMA

KERIGMA

Институт за иновации и социално развитие в Барселос е неправителствена организация, която промотира интегрираното развитие на хората, организациите и общността, като предлага услуги и решения, допринасящи за активното гражданско общество, солидарността и социалната кохезия. Воден от ценностите за равенство, социална отговорност и иновация, екипът на KERIGMA работи в сферата на промотирането на ученето през целия живот, признаването на предишно обучение, психосоциална подкрепа, подкрепа за осигуряването на заетост и за предприемачеството.

PRIZMA

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (PRIZMA)

Като неправителствена организация, чиято основна цел е да осигурява средства за подобряване качеството на живот на уязвими групи, Фондация за подобряване на възможностите за работа в Словения PRIZMA е активен участник в различни европейски програми за сътрудничество. Активностите на фондацията са фокусирани върху активното остаряване, осигуряване на подходящи работни условия за по-възрастни служители, подобряване уменията за ръководене на разнообразна по възраст работна сила, промотиране на кариерното развитие и изграждане на компетенции в по-възрастните хора на работното място.